Кредит е осигуряването на ресурси (като например отпускане на заемни средства на клиент на банка или друга кредитна институция) от една страна в друга страна, когато втората страна не възстановява дълга на първата страна незабавно. Първата страна се нарича "кредитор", а втората се нарича "страна на длъжника", известен също като "кредитополучател". Обичайно кредитополучателят дължи на кредитора лихва, дължима за периода на кредита, плюс възстановяване на цялата дължима главница.
Кредитополучатели могат да бъдат както физически, така и юридически лица.

Видове кредити
По отношение на обезпечението, кредитите могат да бъдат:

Обезпечени кредити — където някакъв материален/финансов актив и/или договорен ангажимент „обезпечава“ (т. е. гарантира) изплащането на кредита от кредитополучателя.
Необезпечени кредити — кредити, чието изплащане от кредитополучателя не е гарантирано с материални или договорни ангажименти.
Според предназначението си кредитите биват:

Потребителски кредити — отпускани на физически лица с цел текущо потребление на стоки и услуги, обикновено без обезпечение.
Ипотечни кредити — отпускани с цел придобиване на недвижим имот, като обезпечението по кредита е ипотека върху самия имот, придобит със средствата от кредита.
Кредити за оборотни средства — отпускани на фирми с цел набавяне на оборотни средства, необходими за текущата дейност на фирмата (напр. закупуване на суровини и материали за производството и т.н.).Погасяване на кредита
Съществуват различни схеми на погасяване на кредитите:

На равни вноски — т.нар. анюитети.
На намаляващи вноски — равна главница плюс намаляваща лихва.
С гратисен период — отсрочване на началото на изплащането само на главницата (частичен гратис) или и лихвата (пълен гратис).

още бързи кредити:

Бързи Кредити

Пари по Мярка с Минимум Документи.
Безплатно кандидатстване Без такси!
Потребителски & Ипотечни и Бързи Кредити. Бързо и лесно. Кредити онлайн от 100 до 5 000 лева
Бързи кредити от kreditirane.info